- Đó là các trường ĐH Thăng Long, ĐH Công đoàn, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM và CĐ Dược Trung ương do các trường đã vi phạm nghiêm trọng việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014. Qua kiểm tra 18 trường ĐH, CĐ về việc tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, Bộ GD-ĐT phát hiện sai phạm và đã có văn bản tước quyền tự xác định chỉ tiêu năm 2015 đối với 4 trường ĐH Thăng Long, ĐH Công đoàn, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM và CĐ Dược Trung ương. Cả bốn trường này đều đăng ký chỉ tiêu vượt trên 30% trở lên so với năng lực thực tế về đội ngũ giảng viên. Bộ cũng đề nghị cả bốn trường xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sai. Do những sai phạm trên, năm 2015 các trường kể trên không được tự đăng ký chỉ tiêu như các trường khác mà sẽ phải chấp nhận chỉ tiêu cụ thể do Bộ GD-ĐT ấn định. Qua kết quả kiểm tra, Bộ GD-ĐT phát hiện có đến 8/18 trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt định mức quy định so với điều kiện cụ thể về số giảng viên hiện có của trường. Cụ thể: Kết quả kiểm tra cho thấy, về Tiêu chí 1 - Số học sinh, sinh viên chính quy/1 giáo viên, giảng viên quy đổi: Qua số liệu kiểm tra có 8/18 trường vượt định mức quy định tại Thông tư 57. Trường có số sinh viên chính quy tính trên 01 giảng viên quy đổi cao nhất là 28.8, theo quy định tại Thông tư 57 là 25. Nếu so với năm 2012 - khi mới triển khai Thông tư 57, thì mức độ vi phạm quy định này đã giảm nhiều. Nguyên nhân dẫn đến việc xác định sai tiêu chí 1 là do: Các trường báo cáo không chính xác quy mô học sinh, sinh viên chính quy, số sinh viên dự kiến tốt nghiệp như: ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Công đoàn, ĐH Thăng Long, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Bình Dương. Có 11/18 trường báo cáo sai về đội ngũ giáo viên do: một số trường đã xác định đội ngũ giảng viên đang làm NCS, Thạc sỹ nhưng chưa tốt nghiệp vào danh sách giảng viên có trình độ NCS, Thạc sỹ, đưa toàn bộ đội ngũ cán bộ phòng ban vào làm công tác giảng dạy nhưng số giờ lên lớp giảng dạy thực tế rất nhỏ; đăng ký cả số giảng viên dự báo sẽ được tuyển dụng như: CĐ Thương mại, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các trường thuộc khu vực phía Bắc. Với Tiêu chí 2 - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo/1 sinh viên, qua số liệu kiểm tra có 2/18 trường chưa đạt tiêu chí 2 đó là: Trường ĐH Công đoàn (1,65m2), ĐH Giao thông vận tải TPHCM (1,9m2) (theo quy định diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo/01 sinh viên tối thiểu là 2m2). Ngoài việc đưa ra biện pháp xử lý “mạnh tay” với 4 trường trên, đối với những trường vi phạm việc tự xác định chỉ tiêu vi phạm với mức độ nhẹ so với năng lực đào tạo, Bộ GD-ĐT đã có văn bản nhắc nhở nhà trường trong việc tự xác định chỉ tiêu vi phạm quy định trong việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014. Bộ sẽ thực hiện kiểm tra số lượng đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của trường. Trong trường hợp trường tiếp tục vi phạm việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ sẽ ấn định số lượng chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở năng lực thực tế của trường vào những năm tiếp theo.

Theo dantri.com.vn