NghềNghiệp.edu.vn xin giới thiệu Địa chỉ đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn lao động , đào tạo chuyên nghiệp, nhanh chóng, có hỗ trợ đào tạo từ xa

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/TM-TCĐN-KHĐT Hải Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2014

THƯ MỜI HỢP TÁC HUẤN LUYỆN

Kính gửi : Giám đốc các Công ty, doanh nghiệp Trường Cao đẳng Cơ giới Xây Dựng là cơ sở được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn để Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận số 78/2014/GCN ngày 21/11/2014. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây Dựng với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia đến từ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp cho các đối tượng như: Huấn luyện người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về BHLĐ, An toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư 20/2013/TT – TLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp chứng nhận, chứng chỉ theo các nhóm sau:
  1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
  2. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;
  3. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
  4. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân,công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
  5. Nhóm 2:
  6. Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
  7. Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  8. Nhóm 3:
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT- BLĐTBXH (danh mục kèm theo).
  1. Nhóm 4:
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên ( lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động). Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường cao đẳng Cơ Giới Xây Dựng           Địa chỉ: Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương     
  • Phụ trách tư vấn tuyển sinh đào tạo: Ms. Thúy – Hotline: 097 585 29 45 Email: ngothuycgxd.cmc@gmail.com