[http://nghenghiep.edu.vn/] Sơ đồ khối và chức năng các khối của Tivi LCD (Phần 3); Khối xử lư tín hiệu số Video Scaler.

Xem tiếp: Sơ đồ khối và chức năng các khối của Tivi LCD (p4): Màn hình LCD và Khối đường tiếng

Hình ảnh: Khối xử lư tín hiệu số Video Scaler

Hình ảnh: Khối xử lư tín hiệu số Video Scaler

Khối Video Scaler là thành phần chính trong khối xử lư tín hiệu hình ảnh của :

Tivi LCD, khối Scaler có nhiệm vụ chia tỷ lệ h́nh ảnh ra đều khắp màn h́nh khi
nguồn tín hiệu có độ phân giải thấp hơn độ phân giải của máy, giúp cho h́nh
ảnh vẫn cân đối và phủ khắp màn h́nh khi xem từ các nguồn tín hiệu có độ
phân giải thấp.

với một nguồn tín hiệu có độ phân giải thấp hơn độ phân giải của máy.
Đầu vào của khối Scaler là các tín hiệu:
– Các tín hiệu chói Y đă được mă hoá thành dữ liệu 8 bít
– Các tín hiệu mầu Pr và Pb đă được mă hoá thành dữ liệu 4 bit
– Các xung đồng bộ sau khi đă qua xử lư
– Tín hiệu điều khiển từ CPU thông qua các bus: SDA và SCL
Ngoài ra khối Scaler có IC nhớ EPROM cung cấp tín hiệu hiển thị trên màn
hình, tín hiệu này sẽ được chèn vào các tín hiệu Video số ở gần đầu ra của mạch
Scaler.
Đầu ra của mạch Scaler bao gồm các tín hiệu h́nh ảnh số và các tín hiệu điều khiển cung cấp cho mạch LVDS trên màn h́nh.
Các tín hiệu h́nh ảnh số gồm:
– 8 bit dữ liệu mang thông tin về bức ảnh đơn sắc mầu đỏ (R_Digital)
– 8 bit dữ liệu mang thông tin về bức ảnh đơn sắc mầu xanh lá (G_Digital)
– 8 bit dữ liệu mang thông tin về bức ảnh đơn sắc mầu xanh lơ (B_Digital)

Hình ảnh: Một giả thiết khi Tivi LCD không có mạch Scaler và hoạt động

Hình ảnh: Một giả thiết khi Tivi LCD không có mạch Scaler và hoạt động

Các tín hiệu điều khiển bao gồm:

– Tín hiệu Pixel Clock: là tín hiệu điều khiển cho màn h́nh quét sang điểm
ảnh kế tiếp, thực chất đây là tín hiệu điều khiển cho mạch LVDS đóng tín
hiệu vào các đường cột trên màn h́nh.
– Tín hiệu Hs: Tín hiệu này được so pha với xung H.Sync nên chúng có tần
số bằng xung H.Sync, tín hiệu Hs sẽ điều khiển cho mạch LVDS đóng
điện áp điều khiển xuống ḍng kế tiếp hay điều khiển cho màn h́nh quét
theo chiều dọc.
– Tín hiệu Vs: tín hiệu này có tần số bằng tần số xung V.Sync, tín hiệu này
có chức năng điều khiển cho mạch LVDS quét một màn h́nh mới, tần số
Vs sẽ xác lập số h́nh ảnh được hiển thị trong mỗi giây đồng hồ.
– Tín hiệu D_En là tín hiệu cho phép mạch LVDS hoạt động.

*. Mạch AD/Converter tiếp nhận các tín hiệu R, G, B từ máy tính đưa tới rồi
cho đổi sang tín hiệu số Y: 8 bit, Pr 4 bit và Pb 4 bit cung cấp cho mạch Video
Scaler